Thông tư 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC.

TẢI VỀ TẠI ĐÂY!

thong-tu-133_2016_tt_btc

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017

Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán, HYP xin chia sẻ với các bạn toàn văn Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bài viết liên quan