Có được kê khai thuế GTGT hóa đơn đầu vào bỏ sót

Câu hỏi: 

Những hoá đơn hàng hoá dịch vụ đã thanh toán năm 2015 chưa kê khai thuế đầu vào, năm 2016 có được kê khai không?

Trả lời:

Căn cứ theo Khoản 8, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, thuế GTGT đầu vào phát sinh kỳ nào sẽ được kê khai, khấu trừ tại kỳ đó; trường hợp phát sinh số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì:

  • Những hóa đơn hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán năm 2015 chưa kê khai thuế đầu vào không được kê khai, khấu trừ bổ sung sau khi có quyết định thanh, kiểm tra của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền.
  • Những hóa đơn hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán năm 2015 chưa kê khai thuế đầu vào nếu chưa có quyết định thanh, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền thì được kê khai bổ sung theo quy định.

Bài viết liên quan