Khi kiểm tra phát hiện Công ty trích khấu hao cao hơn quy định tại Thông tư 45/2013 thì kế toán ghi nhận thế nào?

Hỏi: Khi kiểm tra phát hiện Công ty trích khấu hao cao hơn quy định tại Thông tư 45/2013 thì kế toán ghi nhận thế nào?

Trả lời:

Nợ TK 214: Phần hao mòn vượt

Có TK 4211: giảm tương ứng phần lợi nhuận sau thuế năm trước

Bài viết liên quan