Sơ đồ kế toán chi phí khác theo Thông tư 133 – TK 811

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán. Kế toán HYP xin cung cấp tới các bạn bài viết:

ke-toan-chi-phi-khac

Sơ đồ kế toán chi phí khác theo Thông tư 133 – TK 811.

Bài viết liên quan