Đưa chi phí tiền lương vào chi phí hợp lý cần những giấy tờ gì?

thue-thu-nhap-ca-nhan-02

Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động (Chi thưởng tháng 13, tết thiếu nhi,…) và các khoản phụ cấp phải được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau:

 • Hợp đồng lao động;
 • Thỏa ước lao động tập thể;
 • Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, tập đoàn;
 • Quy chế thưởng do Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định
 • Quy chế tài chính của Công ty, tổng công ty.

Như vậy, để đưa chi phí tiền lương vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN thì cần các chứng từ, tài liệu kế toán sau:

 • Hợp đồng lao động, trong đó nêu rõ các khoản thu nhập được hưởng
 • Quy chế tiền lương, thưởng và phụ cấp (hoặc thỏa ước lao động tập thể)
 • Quyết định tăng lương (nếu được tăng lương)
 • Bảng chấm công hàng tháng;
 • Bảng thanh toán lương
 • Phiếu chi hoặc phiếu chuyển tiền lương qua ngân hàng (có chữ ký đầy đủ của nhân viên)
 • Mã số thuế TNCN của nhân viên Công ty

Bài viết liên quan