Doanh nghiệp tổ chức đào tạo ngoài giờ làm việc có phải chi trả tiền lương không?

Doanh nghiệp tổ chức đào tạo theo quy định: như đào tạo về an toàn lao động, đào tạo nội quy lao động, đào tạo ngoại ngữ v.v…Thời gian tổ chức đào tạo hầu hết là trong giờ làm việc, ngoài ra có một số nội dung được đào tạo ngoài giờ làm việc (đào tạo sau khi xuống ca làm việc, đào tạo vào ngày nghỉ…) thì khi tổ chức đào tạo ngoài giờ làm việc thì có cần phải chi trả tiền lương không, tiền lương bình thường hay tiền lương làm tăng ca? Có văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này không?

Trả lời câu:

Tại khoản 3 điều 4 nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định về làm thêm giờ như sau:

“Thời gian nghỉ bù theo Điểm c Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật lao động được quy định như sau:

  1. a) Sau mỗi đợt làm thêm tối đa 07 ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ;
  2. b) Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật lao động.

Theo quy định tại khoản 7 và khoản 8 điều 3, mục 1 chương II của Nghị định số 45/2013/NĐ-CP thìthời giờ học tập, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý, Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập cán bộ công đoàn không chuyên trách theo quy định của pháp luật về công đoàn được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương.”

Căn cứ theo quy định nêu trên trường hợp công ty tổ chức đào tạo về an toàn lao động, đào tạo ngoại ngữ… trong giờ làm việc bình thường thì được xem là thời giờ được tính vào thời giờ làm việc có trả lương. Nếu công ty tổ chức đào tạo ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động mà công ty đã đăng ký tại cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền thì phải có sự đồng ý của người lao động theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 106 Bộ luật Lao động; đồng thời công ty phải bố trí nghỉ bù cho người lao động cho số thời gian đã không được nghỉ sau mỗi giờ tham gia khóa đào tạo, khóa học… nêu trên và trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật Lao động năm 2012 đối với trường hợp công ty không bố trí được nghỉ bù cho người lao động.

Bài viết liên quan