Thang bảng lương 2017 mới nhất

Thang bảng lương 2017 mới nhất. Bao gồm các mức lương của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường; mức lương của người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề; người lao động có điệu kiện làm việc năng nhọc, độc hại, nguy hiểm,…

  1. Lương bậc 1 (mức lương thấp nhất)
BẢNG LƯƠNG 2017
1.1. Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng
Vùng Mức lương (VNĐ)
I 3.750.000
II 3.320.000
III 2.900.000
IV 2.580.000
1.2. Mức lương thấp nhất của người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề

(cao hơn ít nhất 7% so với mục 1.1)

Vùng Mức lương (VNĐ)
I = 3.750.000 * 1,07 =

4.012.500

II = 3.320.000 * 1,07 =

3.552.400

III = 2.900.000 * 1,07 = 3.103.000
IV = 2.580.000 * 1,07 = 2.760.600
1.3. Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề

(phải cao hơn ít nhất 5% so với mục 1.2)

Vùng Mức lương (VNĐ)
I = 4.012.500 * 1,05 =

4.213.125

II = 3.552.400 * 1,05 = 3.730.020
III = 3.103.000 * 1,05 = 3.258.150
IV = 2.760.600 * 1,05 = 2.898.630
1.4. Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động ĐẶC BIỆT nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề

(phải cao hơn ít nhất 7% so với mục 1.2)   

Vùng Mức lương (VNĐ)
I = 4.012.500 * 1,07 =

4.293.375

II = 4.012.500 * 1,07 = 3.801.068
III = 4.012.500 * 1,07 = 3.320.210
IV = 4.012.500 * 1,07 = 2.953.842
  1. Lương bậc 2 và các bậc cao hơn

Việc xây dựng lương bậc 2 và các bậc cao hơn phải đáp ứng được quy định: “Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%”.

 

Bài viết liên quan