Quy định về thuế với chi nhánh, đơn vị trực thuộc

Đối với chi nhánh, và đơn vị trực thuộc có quy định riêng về việc kê khai và nộp thuế. Với từng sắc thuế được quy định thế nào? Kế toán thuế HYP xin chia sẻ với các bạn qua bài viết:

quy-dinh-ve-thue-doi-voi-cac-chi-nhanh-don-vi-truc-thuoc

Quy định về thuế với chi nhánh, đơn vị trực thuộc

1. Quy định về kê khai, nộp thuế thuế đối với chi nhánh, đơn vị trực thuộc

1.1 Quy định kê khai thuế GTGT đơi với chi nhánh, đơn vị trực thuộc

Tại điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng như sau:

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

d) Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán thì người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc, …”

Theo quy định trên, doanh nghiệp có chi nhánh, đơn vị trực thuộc kê khai thuế GTGT như sau:

a, Đơn vị trực thuộc cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính

Loại đơn vị trực thuộc Hạch toán độc lập Hạch toán phụ thuộc cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính
Điều kiện bổ sung   Nếu là cơ quan thỏa mãn điều kiện được kê khai thuế riêng: Có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng Nếu là cơ sở không thỏa mãn điều kiện được kê khai thuế riêng
Cách kê khai Kê khai thuế riêng và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc Kê khai thuế riêng, sử dụng hóa đơn riêng và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc Kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính và nộp thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính

b, Đơn vị trực thuộc khác địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính

Loại đơn vị trực thuộc Hạch toán phụ thuộc khác địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính
Điều kiện bổ sung Nếu là cơ quan quản lý dự án kinh doanh BĐS ở địa phương cấp tỉnh khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính Nếu là cơ sở không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu Nếu là cơ sở sản xuất có hạch toán kế toán và đơn vị chủ quản hạch toán thuế theo phương pháp khấu trừ Nếu là cơ sở sản xuất không hạch toán kế toán và đơn vị chủ quản hạch toán thuế theo phương pháp khấu trừ
Cách kê khai Đơn vị trực thuộc phải đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế riêng theo phương pháp khấu trừ và nộp cho cơ quan thuế địa phương quản lý đơn vị trực thuộc Kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính và nộp thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính Nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả sản xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn GTGT làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương sản xuất Kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương có cơ sở sản xuất. Số thuế phải nộp cho từng địa phương căn cứ vào Điểm d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC đã trích dẫn ở trên

1.2 Quy định kê khai, nộp  thuế TNDN đối với chi nhánh, đơn vị trực thuộc

Tại điểm c, d khoản 1 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế thu nhập doanh nghiệp:

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

d) Trường hợp người nộp thuế có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc”

Theo quy định trên, doanh nghiệp có chi nhánh, đơn vị trực thuộc kê khai thuếTNDN như sau:

Loại đơn vị trực thuộc Hạch toán độc lập Hạch toán phụ thuộc
Điều kiện bổ sung   Nếu là cơ sở sản xuất (bao gồm cơ sở gia công, lắp ráp) hoạt động tại địa phương cấp tỉnh khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính Nếu là đơn vị thành viên của tập đoàn kinh tế, tổng công ty mà hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập khác hoặc có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung của tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác đó Nếu là các đối tượng khác
Cách kê khai Kê khai thuế riêng và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc Nộp hồ sơ khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính. Số thuế được tính nộp ở nơi có trụ sở sản xuất được phân bổ theo tỷ lệ chi phí nhân với nghĩa vụ thuế trong kỳ (Theo Điều 13 Thông tư 78/2014/TT-BTC) Kê khai, nộp thuế TNCN cho cơ quan thuế trực tiếp đơn vị trực thuộc Không phải nộp hồ sơ khai thuế. Đơn vị chủ quản có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh nơi trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán p

1.3 Quy định kê khai, nộp thuế TNCN đối với chi nhánh, đơn vị trực thuộc

Tại khoản 1 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung tiết a.3 điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân:

a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.”

Theo quy định trên, quy định về việc kê khai thuế TNDN đối với chi nhánh, đơn vị trực thuộc như sau:

  • Cơ sở trực thuộc hạch toán độc lập: Kê khai thuế riêng và nộp tờ khai cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tại địa phương có cơ sở trực thuộc.
  • Cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc:

– Nếu lương người lao động do Công ty trực tiếp chi trả, cơ sở trực thuộc chỉ chi trả hộ: Kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính.

– Nếu lương người lao động do cơ sở trực thuộc trực tiếp chi trả: Cơ sở trực thuộc kê khai thuế riêng và nộp tờ khai cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ sở trực thuộc.

2. Quy định về cách tính  thuế GTGT đối với chi nhánh, đơn vị trực thuộc

Tại điểm d khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng có quy định  như sau:

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán thì người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc, số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra. Việc xác định doanh thu của sản phẩm sản xuất ra được xác định trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

Trường hợp tổng số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc do người nộp thuế xác định theo nguyên tắc nêu trên lớn hơn số thuế giá trị gia tăng phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính thì người nộp thuế tự phân bổ số thuế phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc như sau: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định bằng (=) số thuế giá trị gia tăng phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính nhân (x) với tỷ lệ (%) giữa doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm do cơ sở trực thuộc sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc trên tổng doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm sản xuất ra của toàn doanh nghiệp. Nếu người nộp thuế không phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì người nộp thuế không phải nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất.”

Theo quy định trên, nơi nộp thuếGTGT  của chi nhánh, đơn vị trực thuôc là:

  • Nếu hạch toán độc lập: Kê khai  thuế theo phương pháp khấu trừ và nộp thuếtại địa phương có chi nhánh, đơn vị trực thuộc
  • Nếu hạch toán phụ thuộc: Kê khai thuếtại trụ sở chính, và nộp thuế theo tỷ lệ % ở địa phương có chi nhánh, đơn vị trực thuộc

Mời các bạn tham khảo công văn: 4100/TCT-CS ngày 9/9/2016

Bài viết liên quan