Nhiệm vụ của một kế toán tài sản cố định

 Kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp là rất quan trọng và để làm tốt công việc này kế toán TSCĐ cần làm tốt các nhiệm vụ sau:

  1. Ghi chép, phản ánh tổng hợp chính xác, kịp thời số lượng, giá trị TSCĐ hữu hình hiện có, tình hình tăng giảm và hiện trạng TSCĐ hữu hình trong phạm vi toàn đơn vị, cũng như tại từng bộ phận sử dụng TSCĐ hữu hình, tạo điều kiện cung cấp thông tin để kiểm tra, giám sát thường xuyên việc giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng TSCĐ hữu hình và kế hoạch đầu tư đổi mới TSCĐ hữu hình trong từng đơn vị.
  2. Tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao TSCĐ hữu hình vào chi phí sản xuất kinh doanh theo mức độ hao mòn của tài sản và chế độ quy định. Tham gia lập kế hoạch sửa chữa và dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ, giám sát việc sửa chữa TSCĐ hữu hình về chi phí và kết quả của công việc sửa chữa.
  3. Tính toán phản ánh kịp thời, chính xác tình hình xây dựng trang bị thêm, đổi mới, nâng cấp hoặc tháo dỡ bớt làm tăng giảm nguyên giá TSCĐ hữu hình cũng như tình hình quản lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình
  4. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, các bộ phận trực thuộc trong các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu về TSCĐ hữu hình, mở các sổ, thẻ kế toán cần thiết và hạch toán TSCĐ theo chế độ quy định.

Trách nhiệm của kế toán TSCĐ

–  Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập.

–  Lập biên bản bàn giao và bàn giao tài sản cho đơn vị (bộ phận) công ty.

–  Lập và giao biên bản bàn giao trách nhiệm sử dụng tài sản.

–  Tập hợp chi phí xây dựng cơ bản, chi phí sửa TSCĐ, chi phí sửa chữa nhà xưởng, lập quyết toán xây dựng cơ bản, chi phí sửa chữa hoàn thành.

–  Cập nhật tăng giảm TSCĐ, lập danh sách tăng giảmTSCĐ từng tháng, năm.

–  Xác định thời gian khấu hao TSCĐ (theo khung qui định nhà nước), tính khấu hao TSCĐ, chuyển số liệu khấu hao tháng cho từng bộ phận để hạch toán

–  Lập biên bản thanh lý TSCĐ.

–  Lập thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ, Hồ sơ TSCĐ.

–  Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ TSCĐ.

–  Kiểm kê TSCĐ 6 tháng hoặc cuối năm.

–  Cung cấp số liệu và tài liệu liên quan về TSCĐ khi có yêu cầu của phòng kế toán.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

Học viện Kỹ năng và Ngôn ngữ HYP

Địa chỉ: 120 Nguyễn Công Trứ – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Hotline: 0988 4411 33 – 04 626 03 666

Email: hypvietnam@gmail.com

Bài viết liên quan