Hạch toán thuế TNDN tạm nộp và sau khi quyết toán thuế

Hàng quý, doanh nghiệp không phải kê khai thuế TNDN, mà tạm tính số thuế TNDN phải nộp trong quý để nộp thuế. Việc tạm tính thuế TNDN có thể dẫn tới số thuế phải nộp trong kỳ cao hơn hoặc thấp hơn nghĩa vụ thuế phải nộp. Để dễ dàng theo dõi và hạch toán thuế TNDN tạm nộp trong quý và đối chiếu so sánh với nghĩa vụ thuế phải nộp vào cuối năm, xin chia sẻ với các bạn cách Hạch toán thuế TNDN tạm nộp và sau khi quyết toán

Theo quy định của Thông tư 156/2013/TT-BTC, và Thông tư 151/2014/TT-BTC, hàng quý doanh nghiệp phải tạm tính thuế TNDN và tạm nộp số thuế này vào ngân sách, cuối năm doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN, tính số phải nộp trong năm và xử lý như sau:

– Nếu số thuế TNDN phải nộp chưa nộp đủ, thì nộp thêm số còn thiếu

– Nếu số thuế phải nộp đã nộp thừa, thì chuyển số thuế nộp thừa sang kỳ sau

Vậy hạch tóan thuế TNDN trong những trường hợp này thế nào?

Khi tạm tính thuế để nộp, kế toán nộp tiền vào ngân sách và hạch toán:

Nợ TK 333
      Có TK 111, 112

Cuối năm, căn cứ vào số liệu sau khi quyết toán thuế TNDN, kế toán hạch toán:

Nợ TK 911
       Có TK 821 : Số thuế phải nộp trong năm

Đồng thời hạch toán nghĩa vụ thuế :

Nợ TK 821

Có TK 3334

Nếu số thuế phải nộp còn thiếu, thì kế toán nộp thêm và hạch toán :

Nợ TK 3334

Có TK 111,112

Nếu số thuế nộp thừa trong kỳ, thì số thuế đã nộp được chuyển sang kỳ thuế sau

Vì dụ:

Hàng quý, DN tạm tính số thuế phải nộp và hạch toán như sau:

Quý 1: Tạm nộp 30 tr

Nợ TK 3334/ Có TK 111 : 30 tr

Quý 2:Tạm  nộp 20 tr

Nợ TK 3334/ Có TK 111: 20tr

Quý 3: Tạm nộp 20 tr

Nợ TK 3334/ Có TK 111: 20 tr

a/ Nếu cuối năm, quyết toán thuế TNDN, số thuế TNDN phải nộp là 100tr, kế toán hạch toán:

Nợ TK 911/ Có TK 821 : 100tr

Nợ TK 821/ Có TK 3334 : 100tr

Số thuế còn phải nộp thêm là 30 tr. Dư nợ bên Có TK 3334 là 30tr

Sang đầu năm sau, khi doanh nghiệp nộp thuế, kế toán hạch toán :

Nợ 3334/ Có TK 111 : 30tr

b/ Nếu cuối năm, quyết toán thuế TNDN, số thuế TNDN phải nộp trong năm là 60 tr, kế toán hạch toán

Nợ TK 911/ Có TK 821 : 60 tr

Nợ TK 821/ Có TK 3334 : 60 tr

Khi đó, TK 3334 còn dư nợ là 10tr ( nộp thừa 10 tr). Số thuế nộp thừa này được chuyển sang kỳ sau, trừ vào nghĩa vụ thuế của quý 1 năm sau

(Nguồn: sưu tầm)

 

Bài viết liên quan