Diệu My

Sau một nửa khóa học em đã có thể dịch được một đoạn tiếng Anh dài mà gần như chỉ có một vài từ mới, xem Let’s talk hiểu gần hết nội dung, khả năng nói của em cũng đã tiến bộ hơn. Sự nhiệt tình, tâm huyết giảng viên đã truyền động lực rất lớn cho em.

Bài viết liên quan