Cách kết chuyển lãi lỗ đầu năm tài chính

Kết chuyển lãi lỗ đầu năm
Các Bút Toán Hạch Toán Kế Toán Cuối Tháng Tại Doanh Nghiệp
Cách lập báo cáo tài chính cuối năm trên Excel
Hướng Dẫn Hạch Toán Kế Toán Trên Excel Với Các Nghiệp Vụ Phát Sinh Tháng
Học thực hành kế toán doanh nghiệp tất cả các lọai hình
Khi làm sổ sách kế toán, đầu năm tài chính kế toán phải thực hiện bút toán đầu kì đó là kết chuyển lãi lỗ. Trong bài viết này Kế toán HYP  sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết nhé:
ket-chuyen-lai-lo-dau-nam
Căn cứ để kết chuyển lãi lỗ là dựa trên TK 421
TK 421 có 2 tài khoản cấp 2:
+ 4211: lợi nhuận chưa phân phối năm trước
+ 4212: lợi nhuận chưa phân phối năm nay
Để xác định được lợi nhuận chưa phân phối năm trước các bạn sẽ dựa vào số dư TK 4212 trên cân đối số phát sinh của năm trước, cụ thể là:
+ Nếu TK 4212 có số dư bên nợ > Doanh nghiệp Lỗ
Kết chuyển lỗ, kế toán ghi:
Nợ TK 4211: Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
Có TK 4212: Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
Ví dụ: Năm 2014 trên bảng cân đối số phát sinh TK 4212 có số dư bên nợ là : 15,000,000.
Như vậy có nghĩa là năm 2014 Doanh nghiệp lỗ 15,000,000 đ
Vì năm 2014 số tiền Lỗ là của năm nay nên sẽ có số dư bên Nợ TK 4212, nhưng sang năm 2015 thì số tiền Lỗ ấy sẽ là của năm trước nên sẽ có số bên bên Nợ TK 4211.Chính vì thế nên sang đầu năm 2015 kế toán hạch toán lỗ như sau:
Nợ TK 4211: 15,000,000
Có TK 4212: 15,000,000
cách kết chuyển lãi lỗ đầu năm
cách kết chuyển lãi lỗ
+ Nếu TK 4212 có số dư bên có > Doanh nghiệp lãi
Kết chuyển lãi, kế toán ghi:
Nợ TK 4212: Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
Có TK 4211: Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
Ví dụ: Năm 2014 trên bảng cân đối số phát sinh TK 4212 có số dư bên có là: 30,000,000. Và TK 4211 có số dư bên nợ là: 10,000,000
Như vậy có nghĩa là năm 2013 DN lỗ 10,000,000 và sang năm 2014 DN lãi 30,000,000. Vì thế nên sang đầu năm 2015 kế toán hạch toán lãi như sau:
Nợ TK 4212: 10,000,000
Nợ TK 4211: 10,000,000

Bài viết liên quan