Các cách khác nhau để diễn đạt về ý tưởng mới

Thay vì chỉ dùng từ “think”, bạn có nhiều cách khác nhau khi muốn diễn đạt rằng mình đang có một ý tưởng mới.

Nếu sử dụng các cụm động từ (phrasal verb) trong giao tiếp và nhất là trong bài viết học thuật, bạn sẽ để lại ấn tượng cho người nghe về sự am hiểu từ vựng phong phú, khả năng diễn đạt chính xác. Những cụm động từ sau đây được dùng khi bạn có ý tưởng mới. Bạn có thể bấm vào từng ảnh để xem nghĩa, các mẫu câu minh họa kèm theo và thực hành để bắt đầu một tuần mới nhiều ý tưởng.

Come up with (v)

comeup-with-1646-1435542320

Come up with: To think of or suggest an idea, plan or solution.

 Start over (v)

start-over-2632-1435542320

Start over: To begin something

Think up (v)

ThinkUp-1133-1435542320

Think up: To invent or imagine something, produce a new idea.

Figure out (v)

figure-out-3120-1435542320

Figure out: To find an answer to something or to understand someone or something by thinking.

ĐĂNG KÝ NGAY CÁC KHÓA TIẾNG ANH GIAO TIẾP, TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI, TIẾNG ANH CHO NGƠỜI MẤT GỐC, TIẾNG ANH KẾ TOÁN, TOEIC, IELTS.

Dang ky

Bài viết liên quan