Mức đóng kinh phí công đoàn trong doanh nghiệp?

Hỏi: Mức đóng kinh phí công đoàn trong doanh nghiệp?

doan-phi-cong-doan

Trả lời:

Trước kia theo thông tư liên tịch 119/2004 của Bộ LĐTBXH và BTC thì Kinh phí công đoàn được trích trên 2% tổng số lương thực trả của đơn vị.

Tuy nhiên theo Nghị định 191/2013 ngày 21/11/2013 của Chính phủ thì mức đóng KPCĐ sẽ là 2% trên tổng quỹ lương đóng Bảo hiểm xã hội.

Mức đóng KPCĐ = 2% * Tổng lương tham gia bảo hiểm của toàn doanh nghiệp

Và doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn hay chưa có tổ chức công đoàn vẫn phải đóng Kinh phí công đoàn 2% trên tổng quỹ lương đóng Bảo hiểm xã hội

Bài viết liên quan