Điều chỉnh giảm số tiền trên hóa đơn đã xuất?

Câu hỏi:

Hóa đơn đã xuất cho người mua, đã kê khai thuế, nay điều chỉnh giảm một phần hay toàn bộ số tiền thì có phải lập hóa đơn điều chỉnh không?

Trả lời:

Căn cứ khoản 3, điều 20, Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, bên người bán và bên người mua lập biên bản ghi rõ sai sót. Sau đó, bên bán tiến hành lập hóa đơn điều chỉnh.

        – Trên hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…

       – Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Lưu ý: Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Bài viết liên quan