Công ty cần chứng từ gì để hạch toán chi phí xác định thuế TNDN?

Khách hàng và Công ty có thỏa thuận Công ty sẽ hỗ trợ cho khách hàng 1 số tiền nhất định để thực hiện việc quảng cáo phục vụ cho hoạt động bán hàng. Vậy Công ty cần chứng từ gì để hạch toán chi phí hợp lý để xác định thuế TNDN?

thue-tndn

Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT cụ thể như sau:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thườngbằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.”

Căn cứ theo quy định trên công ty có chính sách hỗ trợ tiền cho khách hàng để thực thiện việc quảng cáo phục vụ cho hoạt động bán hàng và nội dung này được hai bên ghi nhận trong hợp đồng mua bán hàng thì công ty lập chứng từ chi tiền và căn cứ vào các chứng từ như phiếu chi, hợp đồng để ghi nhận vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp này khách hàng nhận tiền hỗ trợ, không phải lập hóa đơn mà lập chứng từ thu theo quy định.

Bài viết liên quan