Có bắt buộc xuất hóa đơn hàng cho, biếu, tặng?

Câu hỏi:
 
Doanh nghiệp có sử dụng hàng hóa vào việc cho, biếu, tặng. Vậy có kê khai thuế GTGT cho những hàng hóa của doanh nghiệp dùng vào việc cho, biếu, tặng không?
 
Trả lời:
 
Tại điểm 3 khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, quy định:
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”
 
Theo quy định trên thì phải lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng.
 
Tại khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, quy định:
 
“2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tăng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
 
a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.
 
Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.”
 
Như vậy, căn cứ theo các quy định trên khi doanh nghiệp xuất hàng hóa để cho, biếu, tặng phải xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT đầu ra. Giá tính thuế GTGT của hàng hóa này được xác định là giá hàng hóa cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Bài viết liên quan